Procedure

 

Wanneer u last heeft van een psychisch probleem, is het raadzaam om dit bij uw huisarts te melden. Deze kan u een “doorverwijzing psycholoog” geven, waarna u contact kunt opnemen met een door u gekozen psycholoog. Alleen met een dergelijke verwijzing (verwijsbrief) kunt u zich aanmelden bij onze praktijk. Zonder verwijsbrief van de huisarts is het niet mogelijk een intakeafspraak te maken.

Afspraak

Indien u voor Hochstenbach Psychologie kiest kunt u bellen voor het maken van een afspraak. het telefoonnummer is 06-53674766. Houd bij het maken van een afspraak uw zorgpas en uw BSN (burgerservicenummer) bij de hand.

Behandeling en tarieven

Na de intake en diagnostiek wordt de behandeling ingedeeld op basis van het patiëntprofiel. Elk van deze prestaties omvat alle behandelcomponenten voor een patiënt passend bij het patiëntprofiel.

Het patiëntprofiel is gebaseerd op vijf objectieve criteria:
DSM-stoornis, de ernst van de problematiek, het risico, de complexiteit en het verloop van de klachten. Elke integrale prestatie is gebaseerd op een afzonderlijk patiëntprofiel. De prestatie die de zorgaanbieder in rekening brengt, is gebaseerd op de score op deze vijf criteria. In de beleidsregel gb-ggz van de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) is per integrale prestatie een beschrijving gegeven van deze criteria.

De behandeling is niet op voorhand te bepalen. Het patiëntprofiel geeft een indicatie van de intensiteit en duur van de behandeling. Doordat de behandeling wordt betaald door een integrale prestatie met een van tevoren bekend tarief, zegt de prijs van de behandeling niets over de behandelcomponenten. Zorgaanbieders hebben veel vrijheid om te bepalen op welk moment een behandelcomponent wordt ingezet. Er ontstaat zo zorg op maat. In het behandelpakket met bijbehorende prijs zijn alle behandelcomponenten inbegrepen. Er is daardoor ook geen koppeling met tijdsbesteding.

Naast deze integrale prestaties kunnen ook andere prestaties gedeclareerd worden:

− Prestatie onvolledig behandeltraject;
− Ovp niet-basispakketzorg Consult;
− Ovp niet-basispakketzorg Verblijf;
− Overige prestaties.

Er zijn drie situaties waarin  de prestatie onvolledig behandeltraject in rekening brengt wordt:
− De therapeut kan geen DSM-stoornis vaststellen, ondanks dat de verwijzer daartoe wel een vermoeden had.
− Er wordt vroeg in de behandeling geconstateerd dat de patiënt behandeld moet worden in de gespecialiseerde ggz . Vroeg is hierbij na een maximale behandeling van 120 minuten. Deze 120 minuten  bestaat uit zowel directe als indirecte patiëntgebonden tijd.
− De behandeling wordt vroeg door de patiënt en/of behandelaar afgebroken. Een reden voor het afbreken van een behandeling kan zijn dat de patiënt een andere behandelaar wenst. Vroeg is hierbij na een maximale behandeling van 120 minuten. Deze 120 minuten bestaat uit zowel directe als indirecte patiëntgebonden tijd.

Meer informatie vindt u op www.nza.nl

Contracten met zorgverzekeraars

Indien Hochstenbach-Psychologie een contract heeft met uw zorgverzekeraar dan er sprake van gecontracteerde zorg. De tarieven zijn contractueel bepaald aan de hand van de Tariefbeschikking gb-ggz. De declaraties worden rechtsstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend en aan de praktijk uitbetaald. Houdt u er rekening mee, dat de zorgverzekeraar mogelijk uw eigen risico met u kan verrekenen. Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar, waarmee Hochstenbach-Psychologie geen contract mee heeft, dan ontvangt u zelf een nota, die u zelf aan Hochstenbach-Psychologie dient te voldoen. U kunt deze nota bij de zorgverzekeraar indienen. Afhankelijk van uw polis kunt u mogelijk een vergoeding krijgen.

Voor tarieven: www.nza.nl en onderaan deze pagina. In de wachtkamer vindt u ook een overzicht van de tarieven.

Registratie zorggegevens

Er zijn twee locaties waar zorggegevens terecht kunnen komen:
1. De zorgaanbieder declareert de verzekerde zorg bij de zorgverzekeraar. Om deze declaratie te kunnen indienen, moet de zorgaanbieder een aantal gegevens verstrekken aan de zorgverzekeraar. 
2. De zorgaanbieder levert ook een aantal gegevens aan de database van DIS (www.dbcinformatiesysteem.nl). DIS gaat vertrouwelijk om met de gegevens. Mocht de patiënt toch wensen dat er geen gegevens aan deze database worden verstrekt, dan kan de patiënt samen met de zorgaanbieder een privacyverklaring ondertekenen.

 

NZA tarieven
NZA tarieven